Solicitude de aprazamentos e fraccionamentos

Descrición

Tramitación de solicitudes de aprazamentos e fraccionamentos de débedas tributarias e as derivadas doutros ingresos.

Dirixido a

Os cidadáns con débedas tributarias que se atopen nunha situación económica financieira que lle impida transitoriamente efectuar o pagamento, sempre que se cumpra o establecido na Ordenanza 0.00 xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito público.

Documentación necesaria

A) DÉBEDAS DE PERSOAS FÍSICAS
 • Fotocopia da última nómina.
 • Fotocopia da declaración de IRPF ou certificado da AEAT de non presentar declaración.
 • Certificado de acreditación de desemprego de ser o caso.
 • Certificado de acreditación do importe da pensión de ser o caso.

B) DÉBEDAS DE PERSOAS XURÍDICAS
 • Copia da última declaración do imposto de sociedades.
 • Copia da escritura de constitución da sociedade.

C) OUTRA DOCUMENTACIÓN
 • Documentos que acrediten a representación.
 • Fundamentación das dificultades de tesourería.
 • Acreditación da titularidade da conta bancaria.

D) GARANTÍA
 • Documentación xustificativa para a exención de garantía para débedas entre 7.000 e 9.000 euros:
  - Declaración responsable.
  - Xustificación documental da imposibilidade de obter aval
  de polo menos dúas entidades financeiras.
  - Xustificación de carecer de bens ou non posuír outros
  distintos aos ofrecidos.
 • Compromiso formal e irrevogable da entidade financeira de formalizar aval solidario para o caso en que se conceda o aprazamento ou fraccionamento solicitado para débedas superiores a 9.000 euros
 • Outras garantías admitidas:
  - Anotación preventiva de embargo.
  - Retención de pagos ou devolucións.
  - Indique a garantía

Notas para o cidadán

Ordenanzas fiscais municipais:

Solicítase en

Oficina de Atención ao Contribuínte
Enderezo: Rúa Presidente Salvador Allende, 4 baixo.
Tel.: 881 599 977 / 981 542 384
Fax.: 981 542 381
Correo: Contactar co Concello
Este trámite pode requerir cita previa, neste caso, débese empregar o sistema de cita previa chamando ao teléfono 881 599 977 / 981 542 384 ou na web do Concello de Santiago, no sitio Cita previa

Preséntase en

Tramítase en

Xestión tributaria, Recadación e Inspección
Enderezo: Galeras, 5 -3º andar

Documentación

Formularios. Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.Compartir: