SMARTIAGO

O Concello de Santiago, seleccionado como finalista aos Premios Europeos de Adquisición de Innovación 2021 polo proxecto Smartiago

20/09/2021 O proxecto Smartiago vén de ser seleccionado como un dos finalistas dos Premios Europeos de Adquisición da Innovación (EUIPA) 2021. Estes premios, outorgados polo programa Horizon Europe, co apoio do Consello Europeo de Innovación, recoñecen os casos máis destacados en toda Europa de promoción da adquisición de innovación por parte de compradores públicos e privados, destacando ademais a colaboración entre comprador (neste caso, o Concello de Santiago) e os provedores de innovación para levar as solucións innovadoras ao mercado.

Os EUIPA están divididos en tres categorías: Estratexia de adquisicións de innovación, Enfrontando desafíos sociais e unha terceira categoría de Liderado nas adquisicións. O proxecto Smartiago postulouse na primeira delas, Estratexia de adquisicións de innovación, a que conta con máis finalistas, un total de 6. Ademais do proxecto Smartiago do Concello de Santiago, foron seleccionados como finalistas, por orde alfabética: o proxecto francés INNOSPRINT DIH, o galego INNO-AHA SERGAS, o polaco NCBR-IS, o tamén francés INNOVATION RESAH e o holandés WBL PCP y PPI. Só foron seleccionados dous proxectos españois. Un deles é Smartiago.

O proxecto Smartiago nace froito da colaboración entre o Ministerio de Economía, Industria e Competitividade (agora, Ministerio de Ciencia e Innovación) para contribuír á mellora dos servizos públicos para a cidadanía impulsando o desenvolvemento de proxectos singulares de innovación tecnolóxica.

A consecución destes obxectivos realizarase a través do fomento da innovación empresarial, mediante a selección das actuación e proxectos relacionados coa resolución de retos de sustentabilidade e mellora da eficiencia en prestación de servizos públicos de recollida e tratamento de residuos, limpeza viaria, mobilidade e iluminación pública a nivel local. Así, o proxecto Smartiago artéllase en tres retos para tentar acadar estes obxectivos:
Reto 1: Mobilidade intelixente e sostible
Reto 2: Xestión sostible e intelixente de RSU
Reto 3: Iluminación ornamental intelixente para a conservación do patrimonio.

Outro dos fins de Smartiago é implicar nestes obxectivos a axentes do sistema de I+D+i local, rexional e nacional. Mostra de isto é a alta participación acadada ata o de agora nos diferentes fitos do proxecto. O proxecto permitirá situarse tecnoloxicamente nun campo novo a empresas con gran capacidade tecnolóxica, á Universidade e aos Centros de I+D+i do ecosistema local, todo acometendo novos retos en liña cos obxectivos FEDER 2014-2020.

O proxecto Smartiago pretende lograr, despois do desenvolvemento das tecnoloxías que se leven a cabo, un conxunto de solucións tecnolóxicas innovadoras no ámbito das cidades intelixentes, encamiñadas a converter a Santiago de Compostela na primeira iniciativa que busca eficiencia, máxima aplicabilidade e adaptación de I+D ás problemáticas das Cidades Patrimonio, de maneira que os resultados sexan altamente escalables, eficientes e replicables noutras cidades ou contornas nas que o patrimonio histórico sexa un atributo distintivo.

A contratación de innovación moderniza o sector público con solucións máis baratas e de maior calidade. Estas prácticas contribúen directamente á competitividade da UE, ao abrir unha ruta ao mercado para novos xogadores, especialmente as pemes. Tamén axudan ás empresas máis grandes a levar produtos innovadores ao mercado, estimulando o crecemento empresarial transfronteirizo e a creación de emprego. A contratación por innovación tamén serve para atender as necesidades máis acuciantes da sociedade.

Próximos pasos
No mes de outubro cada un dos semifinalistas será invitado a unha audiencia privada, que se realizará de xeito telemático, cos membros do xurado. Estas audiencias, cun procedemento moi estrito, permitirán presentar a candidatura de Smartiago e resolver as dúbidas do xurado relacionadas cos criterios de adxudicación establecidos.

Tras as deliberacións do xurado, seleccionarase un gañador e un finalista por categoría, que se anunciarán no Cumio do Consello Europeo de Innovación, os vindeiros 24 e 25 de novembro de 2021. Ademais do recoñecemento de ser finalista destes premios, os gañadores de cada categoría recibirán 75.000 euros e cada un dos finalistas, 25.000.

Ademais, todos os semifinalistas pasarán a formar parte dun grupo de compradores pioneiros para compartir a súa experiencia e obter inspiración das dos outros compradores, para o intercambio de boas prácticas, iniciativas, ideas e innovacións.

Cofinanciamento FEDER
O proxecto Smartiago desenvólvese en virtude a un convenio de colaboración da Línea FID (Fomento de la Innovación desde la Demanda) entre o Ministerio de Ciencia e Innovación e o Concello de Santiago de Compostela e está financiado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco do Programa Operativo Plurirrexional de España 2014-2020.
Tamén está cofinanciado pola Axencia Galega de Innovación (GAIN) nun 10%.

EL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, SELECCIONADO COMO FINALISTA A LOS PREMIOS EUROPEOS DE ADQUISICIÓN DE INNOVACIÓNI 2021 POR EL PROYECTO SMARTIAGO

El proyecto Smartiago acaba de ser seleccionado cómo uno de los finalistas de los Premios Europeos de Adquisición de la Innovación (EUIPA) 2021. Estos premios, otorgados por el programa Horizon Europe, con el apoyo del Consejo Europeo de Innovación, reconocen los casos más destacados en toda Europa de promoción de la adquisición de innovación por parte de compradores públicos y personales, destacando además la colaboración entre comprador (en este caso, el Ayuntamiento de Santiago) y los proveedores de innovación para llevar las soluciones innovadoras al mercado.

Los EUIPA están divididos en tres categorías: Estrategia de adquisiciones de innovación, Enfrentando desafíos sociales y una tercera categoría de Liderazgo en las adquisiciones. El proyecto Smartiago se postuló en la primera de ellas, Estrategia de adquisiciones de innovación, la que cuenta con más finalistas, un total de 6. Además del proyecto Smartiago del Ayuntamiento de Santiago, fueron seleccionados como finalistas, por orden alfabética: el proyecto francés INNOSPRINT DIH, el gallego INNO-AHA SERGAS, el polaco NCBR-IS, el también francés INNOVATION RESAH y el holandés WBL PCP y PPI. Sólo fueron seleccionados dos proyectos españoles. Uno de ellos es Smartiago.

El proyecto Smartiago nace a raíz de la colaboración entre el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (ahora, Ministerio de Ciencia e Innovación) para contribuir a la mejora de los servicios públicos para la ciudadanía impulsando el desarrollo de proyectos singulares de innovación tecnológica.

La consecución de estos objetivos se realizará a través del fomento de la innovación empresarial, mediante la selección de las actuación y proyectos relacionados con la resolución de retos de sostenibilidad y mejora de la eficiencia en prestación de servicios públicos de recogida y tratamiento de residuos, limpieza viaria, movilidad e iluminación pública a nivel local. Así, el proyecto Smartiago se articula en tres retos para intentar conseguir estos objetivos:
Reto 1: Movilidad inteligente y sostenible
Reto 2: Gestión sostenible e inteligente de RSU
Reto 3: Iluminación ornamental inteligente para la conservación del patrimonio.

Otro de los fines de Smartiago es implicar en estos objetivos a agentes del sistema de I+D+i local, regional y nacional. Muestra de esto es la alta participación conseguida hasta ahora en los diferentes ejes del proyecto. Un proyecto que permitirá situarse tecnológicamente en un campo nuevo a empresas con gran capacidad tecnológica, a la Universidad y a los Centros de I+D+i del ecosistema local, todo acometiendo nuevos retos on line con los objetivos FEDER 2014-2020.

El proyecto Smartiago pretende lograr, después del desarrollo de las tecnologías que se lleven a cabo, un conjunto de soluciones tecnológicas innovadoras en el ámbito de las ciudades inteligentes, encaminadas a convertir a Santiago de Compostela en la primera iniciativa que busca eficiencia, máxima aplicabilidad y adaptación de I+D a las problemáticas de las Ciudades Patrimonio, de manera que los resultados sean altamente escalables, eficientes y replicables en otras ciudades o entornos en las que el patrimonio histórico sea un atributo distintivo.

La contratación de innovación moderniza el sector público con soluciones más baratas y de mayor calidad. Estas prácticas contribuyen directamente a la competitividad de la UE, al abrir una ruta al mercado para nuevos jugadores, especialmente las pymes. También ayudan a las empresas más grandes a llevar productos innovadores al mercado, estimulando el crecimiento empresarial transfronterizo y la creación de empleo. La contratación por innovación también sirve para atender las necesidades más acuciantes de la sociedad.

Próximos pasos
En el mes de octubre cada uno de los semifinalistas será invitado a una audiencia personal, que se realizará de manera telemática, con los miembros del jurado. Estas audiencias, con un procedimiento muy estricto, permitirán presentar la candidatura de Smartiago y resolver las dudas del jurado relacionadas con los criterios de adjudicación establecidos.

Tras las deliberaciones del jurado, se seleccionará un ganador y un finalista por categoría, que se anunciarán en la Cumbre del Consejo Europeo de Innovación, los próximos 24 y 25 de noviembre de 2021. Además del reconocimiento de ser finalista de estos premios, los ganadores de cada categoría recibirán 75.000 euros y cada uno de los finalistas, 25.000.

Además, todos los semifinalistas pasarán a formar parte de un grupo de compradores pioneros para compartir su experiencia y obtener inspiración por parte de otros compradores, para el intercambio de buenas prácticas, iniciativas, ideas e innovaciones.

Cofinanciamento FEDER
El proyecto Smartiago se desarrolla en virtud a un convenio de colaboración de la Línea FID (Fomento de lana Innovación desde la Demanda) entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Ayuntamiento de Santiago de Compostela y está financiado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020. También está cofinanciado por la Agencia Gallega de Innovación (GAIN) en un 10%.

Compartir: