PXOM

Plan xeral de ordenación municipal (PXOM) de Santiago de Compostela

O Pleno do Concello de Santiago de Compostela, con data 30 de outubro de 2008 aprobou o Texto Refundido Final do PXOM, incorporando as determinacións contidas nas Ordes da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes de datas 3 de outubro de 2007 e 1 de setembro de 2008.
No BOP de A Coruña número 56, do 10 de marzo de 2009, publícase a normativa do Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Santiago de Compostela, de conformidade co esixido polo artigo 92.2 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

Ver documento.


Recoméndase abrir os documentos dende o propio navegador xa de que este xeito poderás navegar polos enlaces do mesmo.

Compartir: