Imposto de actividades económicas (IAE)
 • Pagamento de recibos: 20 de setembro /20 de novembro. Ambos incluídos (ou día hábil inmediato posterior) (Notificación colectiva).
 • Prazo de pagamento para altas:
  No primeiro ano o imposto calcularase proporcionalmente ao número de trimestres naturais que resten para finalizar o ano, incluído o de comezo do exercicio da actividade.

Taxa pola entrada de vehículos e por reserva de vía para aparcamento exclusivo (VADO)
 • Pagamento de recibos: 5 de maio/5 de xullo. Ambos incluídos (ou día hábil inmediato posterior)(Notificación colectiva).
 • Prazo de pagamento para altas:
  Realizarase unha autoliquidación no momento da solicitude.
Taxa pola ocupación de terreos de uso público con mesas e cadeiras con finalidade lucrativa
 • Pagamento de recibos: 5 de setembro/5 de novembro (Notificación colectiva).
  Nas autorizacións de temporada o período impositivo é do 1 de marzo ao 31 de outubro. O pagamento realizarase nos mesmos prazos que nas anuais.
 • Prazos de pagamento para altas:
  Realizarase unha autoliquidación no momento da solicitude.

Imposto sobre o incremento de valor de terreos de natureza urbana (Plusvalías)
 • Pagamento de recibos:
  Transmisións inter-vivos: Nos trinta días hábiles seguintes á transmisión da propiedade.
  Transmisións mortis-causa: Seis meses a contar dende a data de falecemento do causante, podendo solicitar prórroga doutros 6 meses.

Imposto sobre bens inmobles
 • Pagamento de recibos: 5 de xullo/5 de setembro ambos incluídos (ou día hábil inmediato posterior)(notificación colectiva).
 • Prazos de pagamento para altas:
  Liquidacións notificadas entre os días 1 e 15 páganse ata o 20 do mes seguinte ou, se éste non fora hábil, ata o inmediato hábil seguinte; as realizadas entre o 16 e o último día do mes, ata o día 5 do segundo mes posterior.

Imposto de vehículos de tracción mecánica
 • Pagamento de recibos: 5 de marzo/5 de maio, ambos incluídos (ou día hábil inmediato posterior) (notificación colectiva)
 • Prazos de pagamento para altas:
  Realizarase unha autoliquidación no momento da solicitude.

Os obrigados ao pago dos tributos que a seguir se relacionan poderán acollerse ao SISTEMA ESPECIAL DE PAGO (pago fraccionado), segundo o establececido no artigo 26 da ordenanza fiscal 0.00 Ordenanza xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito público
a) Imposto sobre vehículos de tracción mecánica.
b) Imposto sobre bens inmobles.
c) Imposto sobre actividades económicas.
d) Taxa pola utilización privativa e o aproveitamento especial do dominio público para paso de vehículos a través de beirarrúas ou calzadas, e para reserva da vía pública para aparcamento exclusivo.
e) Taxa pola utilización privativa e o aproveitamento especial do dominio público con mesas, cadeiras, tribunas, quioscos de hostalería e outros elementos análogos con finalidade lucrativa.

Pago dos tributos e outros ingresos de dereito público
 • Lugar de pagamento: Durante os períodos de pagamento voluntario o obrigado tributario pode elixir entre:
  - Entidades colaboradoras na recadación municipal (figuran especificadas nos impresos de autoliquidación). Os ingresos faranse en contas restrinxidas denominadas: Concello de Santiago, conta restrinxida de colaboración na recadación de ingresos por recibo ou unha recadación executiva, segundo sexa o caso.
  - A través dos caixeiros das entidades colaboradoras que dispoñan deste servizo, e a través de Internet (na páxina www.santiagodecompostela.gal).

  As solicitudes de domiciliación ou de traslado a outro banco ou caixa deberán facerse dous meses antes do comezo do período de recadación voluntaria.
 • Cobro en executiva: Se os contribuíntes obrigados non pagan as débedas en período voluntario, o seu cobro entra na vía executiva. Neste período prodúcense o recargo de constrinximento e os xuros de mora así como a execución do patrimonio do debedor. Seguindo o procedemento establecido na lexislación vixente, se o debedor non formalizara o ingreso requirido ditarase providencia de embargo dos seus bens e dereitos en cantidade suficiente para cubrir o importe da débeda (crédito, recargo, xuros e custos).
 • Entidades colaboradoras: Abanca, Banco Pastor, BBVA, Caixa Bank, Banco Sabadell Gallego e Banco Santander.

Compartir: