Construcción dunha senda peonil na rúa de San Martiño (1ª Fase). POS + 2019

-----------------------------------------------------------
SUBSANACIÓN /ACLARACIÓN CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

Na cláusula 12.A.1.- Declaración Responsable, do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares, indica a obriga de aportar o DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC).
Remite dita cláusula ao epígrafe 11 do cadro de características do contrato para obter a ligazón de dito documento.
Non obstante advírtese un erro no mencionado epígrafe, que indica que non se esixe DEUC, en lugar da ligazón do formulario do DEUC.
E polo que procédese a subsanar dito erro e achegar a ligazón correspondente: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

Este documento debe ser subido á plataforma de licitación no apartado
ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO A: Subtitulado "Documentación"
Adjuntar documentación sinalada na cláusula 12.A do PCAP – Engadir

O Xefe de Sección de Contratación

----------------------------------------------------------------------

Número de expediente municipal

CON/33/2019

Estado da contratación

Licitacion

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 09/12/2019 na plataforma de licitación do Concello de Santiago de Compostela.
https://licitacion.santiagodecompostela.gal/licitacion/licitaciones/detalle?id=434639

Datos da publicación

publicado PLACE 13/11/2019
publicado Perfil contatante 13/11/2019

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: