Servizo de conservación, reparación, pequena reforma ou ampliación de diversos edificios e instalacións dependentes do Concello de Santiago 2019.

Convocatorias mesas de contratación

MESA CONTRATACIÓN APERTURA PUBLICA SOBRE 2

DIA: 22/10/2019
HORA: 10:50
LUGAR:Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
----------------------------------------------------------

RESOLUCIÓNS DE PREGUNTAS
------------------------------------------

CORRECCIÓN DE ERRO NO PREGO ADMINISTRATIVO, ANEXO 0

Detectado erro material no prego administrativo da licitación CON/1/2019, procédese a súa subsanación, de xeito que onde di:
"16. OFERTAS ANORMALMENTE BAIXAS
Consideraranse presuntamente anormais ou desproporcionadas as ofertas cuxa baixa supere á baixa media máis dez (10).
Se BOi > BM + 5 → OEi é anormal ou desproporcionada"

Debe dicir: "16. OFERTAS ANORMALMENTE BAIXAS
Consideraranse presuntamente anormais ou desproporcionadas as ofertas cuxa baixa supere á baixa media máis cinco (5).
Se BOi > BM + 5 → OEi é anormal ou desproporcionada"
--------------------------------------------------------------------------

Número de expediente municipal

CON/1/2019

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

521.322,32 euros/ano.
Valor estimado dos servizos 1.042.644,66 euros
Valor estimado da prórroga (2 anos + 9 meses) 1.433.636,41 euros
TOTAL DO VALOR ESTIMADO 2.476.281,07 euros

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 21 de outubro de 2019 no Portal de licitacións electrónicas do Concello de Santiago.
https://licitacion.santiagodecompostela.gal/?language=gl

Datos da publicación

DOUE.- Enviado 17/09/2019.
PLACE.- 18/09/2019

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: