Ayuntamiento de Santiago de Compostela

Saltar a los contenidos
Utilidades (Saltar):

Idiomas (Saltar):Portada » E-Santiago » Avisos

Avisos

Los avisos sirven para dar a conocer los comunicados de carácter urgente, licitaciones abiertas, calles cortadas al tráfico y desvíos alternativos.

INCIDENCIAS POLICIA LOCAL

Incidencias Policia Local

Xefatura do Corpo
SERVIZOS PRESTADOS POLA POLICÍA LOCAL
Desde as 8:00 horas do 15/04/2014 ata as 08:00 horas do 16/04/2014

13,30
DANOS EN MOBILIARIO URBANO: Na Avda. da Coruña, obsérvase un morrón dobrado.
10,30
IDENTIFICACIÓN: Identifícase un home, na rúa Hortas, por ocupación de vía pública na zona de carga e descarga, con restos de poda, carecendo de autorización.
10,40
ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN: Na glorieta de Conxo, entre un camión, arrastrando semirremolque, e un turismo, con resultado de danos materiais. Instrúense dilixencias.
11,00
LOCALIZACIÓN DE CADAVER: No río Sarela, á altura da ponte de Lermo, localízase un cadáver, facéndose cargo da situación o CNP, por orde do Xulgado de Garda.
12,45
ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN: Na Avda. de Cruceiro da Coruña, entre dous vehículos, con resultado de danos materiais. Instrúense dilixencias.
13,00
Contrólanse ás terrazas de oito locais. Todos presentaban autorización.
13,10
GANDO VACÚN SOLTO: No Polígono do Tambre había dous tenreiros soltos, que se escaparan do matadoiro, un localízase na vía Pasteur e o outro á altura do Bar Polígono, nun terreo privado. Fanse cargo destes o seu propietario e o responsable do matadoiro.
18,00
ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN: Na rúa Rodríguez de Viguri con Monte dos Postes, entre unha motocicleta e un turismo.
19,20
ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN: Na rúa Virxe de Fátima, entre dous vehículos con resultado de danos materiais. Instrúense dilixencias.
---,---
PROCESIÓN: Colabórase na regulación do tráfico con motivo da procesión das MERCEDARIAS
---,---
LOCALIZACIÓN PERMANENTE: Contrólanse dúas localizacións permanentes (arrestos domiciliarios).
22:15
PROCESION: Préstase servizo na procesión que sae da rúa San Francisco e discorre por varias rúas da zona monumental e regresa ao punto de partida, finalizando ás 01:10 sen novidade.
22:20
CORTE DE TRAFICO: Córtase o Tubo 2 do Túnel do Hórreo, sentido Coruña, para servizo de mantemento, restablecéndose o trafico ás 02:20 sen novidade.
00:28
AUXILIO: Acódese á Avda. de Ferrol onde unha persoa de avanzada idade caera da cama. Unha vez no lugar identifícase unha neta, que queda no domicilio.

XUNTA DE GOBERNO

Orde do día da Xunta de Goberno de 16 de abril

1.- Aprobación de actas de sesións anteriores.

2.- Solicitudes de licenzas de obras.

3.- Devolución de fianzas.

4.- Recepción de obras.

5.- Proposta da concelleira delegada da Área de Desenvolvemento Urbano e Sostible relativa á aprobación do Plan de Inspección Urbanística do Concello de Santiago.

6.- Proposta da concelleira delegada da Área de Desenvolvemento Urbano e Sostible relativa á aprobación inicial da Conta de liquidación definitiva das unidades de actuación B de Penamaría.

7.- Proposta da concelleira delegada da Área de Desenvolvemento Urbano e Sostible relativa á aprobación da Constitución da Xunta de Compensación do Polígono 39. Casas do Rego.

8.- Proposta do Director de Área de Desenvolvemento Urbano e Sostible relativa ao Proxecto de renovación de viais e beirarrúas na Avenida de Quiroga Palacios.

9.- Proposta do concelleiro delegado de Mobilidade relativa á SOLICITUDE DE TRANSMISIÓN DA LICENZA DE AUTOTAXI NÚM. 47, DA TITULARIDADE DE D.ISIDRO SÁNCHEZ BLANCO, A FAVOR DE D. JOSÉ ANTONIO COUTO CASTRO.

10.- PROPOSTA DA CONCELLEIRA DELEGADA DE ECONOMÍA RELATIVA Á TRANSMISIÓN DAS CASETAS DA PRAZA DE ABASTOS NÚM. NC059 e NC060, DA TITULARIDADE DE D. MAXIMINO PASARÍN LAMAS, A FAVOR DA SÚA DONA Dna. GUADALUPE PAJARO GONZÁLEZ.

11.- PROPOSTA DA CONCELLEIRA DELEGADA DE ECONOMÍA RELATIVA Á AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DA CASETA DA PRAZA DE ABASTOS NÚM. NA339, DA TITULARIDADE DE D. JOSÉ FERREIRO ZAPATA, A FAVOR DA SÚA FILLA Dna. ISABEL FERREIRO OTERO.

12.- PROPOSTA DA CONCELLEIRA DELEGADA DE ECONOMÍA RELATIVA Á AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DA CASETA DA PRAZA DE ABASTOS NÚMERO "NC165", DA TITULARIDADE DE D. MANUEL OZOREZ NÚÑEZ, A FAVOR DO SEU FILLO D. JUAN JOSÉ OZORES BÓVEDA.

13.- Proposta da concelleira delegada de Economía e Comercio relativa á aprobación das bases reguladoras da convocatoria de subvencións para a realización de actividades de promoción e dinamización comercial no Concello de Santiago para 2014.

14.- Proposta do concelleiro delegado de Seguridade e Mobilidade relativa á aprobación do proxecto de modificación do artigo 35.4 da Ordenanza do servizo de transporte colectivo en autobús.

15.- Proposta da concelleira delegada de Normalización Lingüistica relativa á aprobación da convocatoria do I Concurso de proxectos de publicidade comercial en galego.

16.- Proposta da concelleira delegada de Xuventude relativa á prórroga do servizo de dinamización e xestión de actividades nos locais municipais de música para a xuventude de Compostela.

17.- IIVTNU (Plusvalía): Proposta da concelleira delegada de facenda relativa a beneficios fiscais no imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana.

18.- IIVTNU (Plusvalía): Proposta da concelleira delegada de facenda relativa a beneficios fiscais no imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana.

19.- IIVTNU (Plusvalía): Proposta da concelleira delegada de facenda relativa a beneficios fiscais no imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana.

20.- IIVTNU (Plusvalía): Proposta da concelleira delegada de facenda relativa a beneficios fiscais no imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana.

21.- IIVTNU (Plusvalía):Proposta da concelleira delegada de facenda relativa a beneficios fiscais no imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana.

22.- IIVTNU (Plusvalía): Proposta da concelleira delegada de facenda relativa a beneficios fiscais no imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana.

23.- Expediente TXX/930/2013 -Proposta da concelleira delegada de facenda relativa a beneficios fiscais no imposto sobre bens inmobles.

24.- Expediente TXX/937/2013 - Proposta da concelleira delegada de facenda relativa a beneficios fiscais no imposto sobre bens inmobles.

25.- IIVTNU (Plusvalía): Proposta da concelleira delegada de facenda relativa a beneficios fiscais no imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana.

26.- Expediente TXX/954/2013 -Proposta da concelleira delegada de facenda relativa a beneficios fiscais no imposto sobre bens inmobles.

27.- Expediente TXX/964/2013 -Proposta da concelleira delegada de facenda relativa a beneficios fiscais no imposto sobre bens inmobles.

28.- Expediente TXX/331/2014 - Proposta da concelleira delegada de facenda relativa a beneficios fiscais no imposto sobre bens inmobles.

29.- Expediente TXX/358/2014 -Proposta da concelleira delegada de facenda relativa a beneficios fiscais no imposto sobre bens inmobles.

30.- Expediente TXX/947/2013 - Proposta da concelleira delegada de facenda relativa a beneficios fiscais no imposto sobre bens inmobles.

31.- Expediente TXX/933/2013 - Proposta da concelleira delegada de facenda relativa a beneficios fiscais no imposto sobre bens inmobles.

32.- Expediente TXX/929/2013 - Proposta da concelleira delegada de facenda relativa a beneficios fiscais no imposto sobre bens inmobles.

33.- Expediente TXX/927/2013 - Proposta da concelleira delegada de facenda relativa a beneficios fiscais no imposto sobre bens inmobles.

34.- IIVTNU (Plusvalía): Proposta da concelleira delegada de facenda relativa a beneficios fiscais no imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana.

35.- IIVTNU (Plusvalía): Proposta da concelleira delegada de facenda relativa a beneficios fiscais no imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana.

36.- IIVTNU (Plusvalía): Proposta da concelleira delegada de facenda relativa a beneficios fiscais no imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana.

37.- IIVTNU (Plusvalía): Proposta da concelleira delegada de facenda relativa a beneficios fiscais no imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana.

38.- IIVTNU (Plusvalía): Proposta da concelleira delegada de facenda relativa a beneficios fiscais no imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana.

39.- IIVTNU (Plusvalía): Proposta da concelleira delegada de facenda relativa a beneficios fiscais no imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana.

40.- IIVTNU (Plusvalía): Proposta da concelleira delegada de facenda relativa a beneficios fiscais no imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana.

41.- IIVTNU (Plusvalía):Proposta da concelleira delegada de facenda relativa a beneficios fiscais no imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana.

42.- IIVTNU (Plusvalía): Proposta da concelleira delegada de facenda relativa a beneficios fiscais no imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana.

43.- IIVTNU (Plusvalía): Proposta da concelleira delegada de facenda relativa a beneficios fiscais no imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana.

44.- IIVTNU (Plusvalía): Proposta da concelleira delegada de facenda relativa a beneficios fiscais no imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana.

45.- IIVTNU (Plusvalía):Proposta da concelleira delegada de facenda relativa a beneficios fiscais no imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana.

46.- IIVTNU (Plusvalía): Proposta da concelleira delegada de facenda relativa a beneficios fiscais no imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana.

47.- IIVTNU (Plusvalía):Proposta da concelleira delegada de facenda relativa a beneficios fiscais no imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana.

48.- IIVTNU (Plusvalía): Proposta da concelleira delegada de facenda relativa a beneficios fiscais no imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana.

49.- IIVTNU (Plusvalía): Proposta da concelleira delegada de facenda relativa a beneficios fiscais no imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana.

50.- Proposta da concelleira delegada de Facenda relativa á concesión de exencións na taxa pola subministración de auga e conservación de contadores, saneamento e depuración de augas residuais e prestación do servizo de recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos.

51.- Corrección de erro no punto 67 da sesión de 20.3.14, relativo á actualización das tarifas dos servizos do TANATORIO SAN LÁZARO, SL. para 2014.

52.- Recoñecemento extraxudicial de créditos.

53.- Propostas da Alcaldía relativas á representación e defensa xudiciais.

54.- Dar conta das Resolucións das Concellerías Delegadas.

55.- Dar conta de Autos e Sentenzas xudiciais.

56.- Correspondencia.

57.- Rogos e Preguntas.

INCIDENCIAS POLICIA LOCAL

Incidencias Policia Local

Xefatura do Corpo
SERVIZOS PRESTADOS POLA POLICÍA LOCAL
Desde as 8:00 horas do 14/04/2014 ata as 08:00 horas do 15/04/2014

09,15
INCIDENCIA CON CAN: Localízase en Torreira de Arriba, nun soar, un pequeno alpendre preparado con somieres e portas onde hai varios cans, un deles solto. Avísase ao lacero.
12,00
CONTROL DE VERTEDURA DE AUGAS SUCIAS: Na rúa Franco contrólase a vertedura de augas sucias na rede de sumidoiros.
12,00
ACCIDENTE DE TRÁFICO: Na Volta do Castro, entre dous vehículos, resultando danos materiais.
13,25
IDENTIFICACIÓN POR VENDA AMBULANTE. : Identifícase en Marrozos un home que realizaba venda ambulante de laranxas e indícaselle que non pode realizar esta actividade sen autorización.
14,00
INCENDIO EN COLECTOR: No polígono de Costa Vella, rúa de Amio, comparecen bombeiros ao obxecto de apagar un lume nun colector.
14,00
ACCIDENTE DE TRÁFICO: Consistente en atropelo a peón, por parte dun vehículo.
LOCALIZACIÓN PERMANENTE: contrólanse catro localizacións permanentes (arrestos domiciliarios).
17,30
ACCIDENTE DE TRÁFICO: Na intersección Romero Donallo con Frei Rosendo Salvado, entre dous vehículos, resultando danos materiais.
17,40
INCENDIO FORESTAL: Na rúa Divina Pastora, parte posterior da gardaría, comparecen os bombeiros para sufocar un incendio que afectou a unha superficie aprox. de 500 metros cadrados.
18,50
DANOS EN VEHÍCULO. :na rúa San Clemente require aos axentes o condutor dun vehículo xa que supostamente outro lle causara danos, inícianse indagacións.
VEHÍCULO ABANDONADO: Na rúa Pasteur, iníciase expediente por abandono de dous vehículos. Na rúa Galileo, iníciase exp. por abandono de dous vehículos. Na rúa Diesel, vehículo abandonado.
21,00
PROCESIÓN: Prestouse servizo na procesión da nosa Señora do Camiño.
21,30
PROCESIÓN: Prestouse servizo na procesión da Humildade, que saíu da Igrexa de Sta. Maria do Camiño, recolléndose nesta ás 00,30 horas.
04,10
ACTA DE INTERVENCION DE ARMAS: Realízase a un home que se encontraba en actitude sospeitosa na rúa Galeras, cun coitelo na man e unha navalla militar.
03,15
TUNEL DO HORREO: Colabórase coa empresa de semáforos na apertura do túnel número un.

INCIDENCIAS POLICIA LOCAL

Incidencias Policia Local

Xefatura do Corpo
SERVIZOS PRESTADOS POLA POLICÍA LOCAL
Desde as 8:00 horas do 11/04/2014 ata as 08:00 horas do 12/04/2014

12,30
ACCIDENTE DE TRÁFICO: Na Rúa María Miramontes, onde un vehículo sae da vía e choca contra un muro. Danos materiais.
--,--
OBXECTOS PERDIDOS: Recóllese unha carteira en Rúa Da Muíña, en cuxo interior se encontran varias tarxetas e un DNI.
--,--
LOCALIZACIÓN PERMANENTE: contrólanse tres localizacións permanentes.
21,30
PROCESION: Préstase servizo na zona monumental con motivo da procesión das Dores.
00,50
IDENTIFICACIÓN: dun home por encontrarse en Ramón Cabanillas berrando e cantando en voz alta.
--,--
CONTROL DE LOCAIS: contrólase o aforamento de tres locais.
--,--
OURIÑAR: identifícanse dúas persoas.
05,17
INCENDIO: En Rúa Nova de Abaixo produciuse un incendio iniciado na campá extractora da cociña.
06,50
FESTA EN PISO: En Santo Domingo da Calzada, escoitando voces e música moi alta.
--,--
CONTROL DE ALCOHOLEMIA: En San Caetano e Rosa, efectuando 118 probas, con resultado de 10 positivas: 8 administrativas e 2 penais.

Dende as 8:00 horas do 12/04/2014 ata ás 08:00 horas do 13/04/2014

10,35
OBXECTOS PERDIDOS: Acódese á Praza de Abastos, onde a xerente fai entrega dunha carteira con 148 euros en efectivo. Realizadas xestións localízase o titular, facéndolle entrega desta.
11,30
VERTEDURA: En rúa dos Roláns en lugar de Torrente, nunha casa ocupada ilegalmente, identifícase un home como responsable dunha vertedura de lixo na zona.
12,20
IDENTIFICACIÓN: Identifícase un home, na rúa Santo Domingo da Calzada por unha festa na noite anterior.
15,30
ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN: No acceso ao Polígono do Tambre, entre dous vehículos, con resultado de danos materiais.
18,30
FESTA EN PISO: Acódese á rúa Curros Enríquez onde se celebra unha festa no patio interior do devandito inmoble, usando altofalantes e despregando unha pancarta na fachada informando da festa. Identifícase o responsable.
20,00
ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN: En rúa Santa Clara, entre dous vehículos con resultado de danos materiais.
---,---
LOCALIZACIÓN PERMANENTE: contrólase unha localización permanente.
---,---
VEHICULO MAL INMOBILIZADO: Na rúa Luis Iglesias Iglesias, un vehículo que quedara mal inmobilizado e ao poñerse en movemento choca contra un murete e un farol de iluminación pública non observando danos.
--,--
FESTAS EN PISOS: Ás 00,40 horas en rúa da Queimada
23,10
LIORTA: intérvense en dúas liortas.

Desde as 8:00 horas do 13/04/2014 ata as 08:00 horas do 14/04/2014

--,--
SERVICIO ESPECIAL: Ás 10:30 horas colabórase na procesión de DOMINGO DE RAMOS, que sae desde SAN FRANCISCO, finalizando sen novidade ás 12:30 horas.
08:15
DANOS EN FAROL: un camión, que arrastraba un semirremolque causa danos nun farol na RÚA POLONIA.
10:00
SERVICIO ESPECIAL: No campo de fútbol de SAN LAZARO, con motivo dunha proba deportiva, carreira popular, desenvolvéndose sen novidade.
13:00
RECLAMACIÓN DANOS EN VEHÍCULO: O condutor dun vehículo, reclama danos supostamente causados por outro vehículo, na rúa SAN CLEMENTE, compróbase que os danos non son coincidentes.
17:45
SERVICO ESPECIAL: Na rúa CASAS REAIS, na igrexa das ÁNIMAS, con motivo da procesión, a cal discorre por diversas rúa da zona monumental, finalizando sen novidade ás 17:30 horas
02,45
OURIÑAR: Identifícase un home.

CORTE DE TRÁFICO

Corte de tráfico na rúa Cruceiro do Gaio

O vindeiro martes, 15 de abril, a rúa Cruceiro do Gaio permanecerá pechada ao tráfico en horario de 6:00 a 7:00 horas da mañá por ocupación de camión - guindastre.

O Concello de Santiago de Compostela prega aos cidadáns desculpen as molestias que estas alteracións no tráfico lles poidan ocasionar.

INCIDENCIAS POLICIA LOCAL

Incidencias Policia Local

Xefatura do Corpo
SERVIZOS PRESTADOS POLA POLICÍA LOCAL
Desde as 8:00 horas do 10/04/2014 ata as 08:00 horas do 11/04/2014

08,30
ACCIDENTE DE TRÁFICO: Na rotonda de Conxo, entre dous vehículos, resultando danos materiais.
11,00
ACCIDENTE DE TRÁFICO: Na rúa Vista Alegre, consistente en choque contra sinal vertical por parte dun vehículo.
12,00
BICICLETA: En rúa Salgueiriños de Arriba, localízase unha bicicleta con síntomas de ter sido subtraída, trasládase ao depósito municipal.
12,45
IDENTIFICACIÓN: identifícase en Cruceiro da Coruña, onde había tres cans soltos, a un home, que non razoa e chega mesmo a golpear o vehículo policial. Foi necesario a presenza de apoio doutra dotación.
13,40
INCIDENCIA: Comparecen bombeiros en rúa Santiago de Chile, onde, como consecuencia da avaría do timbre, saía fume.
13,50
DILIXENCIAS: Polos feitos acontecidos en Costa do Veedor, onde por requirimento dunha muller, se solicitou autorización xudicial para que os bombeiros accedesen ao interior da vivenda, onde unha muller de 86 anos de idade, era incapaz de abrir a porta.
LOCALIZACIÓN PERMANENTE: Contrólanse oito localizacións permanentes.
18,10
INCENDIO: Prodúcese un pequeno incendio en Entremuros; segundo bombeiros no motor dunha neveira, sen máis danos.
22,15
ACCIDENTE DE TRÁFICO: Na rúa Rosalía de Castro consistente nun atropelo a peón sobre paso de peóns por parte dun vehículo, resultando unha persoa ferida leve.
--,--
RUÍDOS:
-Nun piso na rúa Frei Rosendo Salvado, onde se escoitaba moito ruído dende o exterior.
--,--
FESTAS EN PISOS:
-Ás 02,35 horas en Frei Rosendo Salvado
-Ás 00,20 horas en Eduardo Pondal
-Ás 02,46 horas en Xeneral Pardiñas
-Ás 03,00 horas en Alfredo Brañas
-Ás 02,15 horas en Monteiro Ríos
--,--
OURIÑAR
Identifícanse cinco persoas.

CORTE DE TRÁFICO

Restricións circulatorias por mor das procesións de Semana Santa

Venres 11: con motivo da saída da procesión da Virxe das Dores (21.00 h) prohíbese o estacionamento na praza de San Miguel, na parte superior da praza da Inmaculada e na saída da rúa Moeda Vella.

Luns 14: quedará prohibido aparcar na praciña da rúa Travesa, onde a Igrexa de Santa María do Camiño, para permitir a procesión da Humildade (saída ás 21.30 h).

Martes 15: estará cortado o tráfico na rúa Tránsito da Mercé e Fonte de Santo Antonio durante o paso da procesión do Santísimo Cristo da Paciencia (saída ás 21.00 h). Tamén haberá cortes puntuais no percorrido da procesión oración do Horto e Prendemento (San Francisco, Carretas, San Fructuoso, Trinidade, San Clemente, subida de San Clemente, Rodrigo de Padrón e Faxeira). Hora de saída: 22.30 h.

Xoves 17: estará prohibido aparcar na praza de San Agostiño para permitir a procesión de Xesús Flaxelado (Saída ás 23.30 h).

Venres 18: prohíbese estacionar en San Miguel dos Agros e marxe dereita, según sentido da circulación, da rúa Hospitaliño, polo paso da procesión do Santo Encontro. (Saída ás 10.30 h). Para permitir a procesión da Quinta Angustia (18.00 h) prohibirase estacionar nas inmediacións da capela.

Sábado 19: con motivo da procesión dos Irmáns prohíbese estacionar nas rúas Concepción Arenal e García Blanco. (Saída ás 19.30 h).

Domingo 20: polo paso da procesión do Santísimo Cristo da Paciencia (saída ás 11.00 h) haberá cortes de tráfico entre a praza do Obradoiro e Conxo.

Ademais do anterior, poderanse producir cortes puntuais de circulación no paso das procesións. O Concello de Santiago de Compostela prega aos cidadáns desculpen as molestias que estas alteracións no tráfico lles poidan ocasionar.

CORTE DE TRÁFICO

Cortes de tráfico

Sábado 12

O sábado 12 pecharase ao tráfico a rúa das Hortas desde as 7:00 ás 9:00 horas. Os vehículos que procedan da rúa da Trinidade sairán pola rúa Carretas e os que veñan desta continuarán pola rúa Domingo García – Sabell.

Domingo 13

O vindeiro domingo 13 de abril a rúa Doutor Teixeiro permanecerá cortada no seu primeiro tramo (ata o cruce da República do Salvador) entre as 7:00 e as 20:00 horas como consecuencia da desmontaxe dunha torre grúa á altura dos números 4-6.

Os usuarios dos garaxes do primeiro tramo da rúa Doutor Teixeiro accederán aos mesmos en dirección contraria, entrando por República do Salvador.

Luns 14

Por mor das obras de canalizacion de gas nas rúas Bermejo e Ponte Pereda, é preciso pechalas ao tráfico a partir do día 14 de abril e ata o 7 de maio. Iniciaranse as obras dende a rúa Ramón Baltar cara a rúa do Penedo. Permitirase o acceso aos residentes

O Concello de Santiago de Compostela prega aos cidadáns desculpen as molestias que estas alteracións no tráfico lles poidan ocasionar.

INCIDENCIAS POLICIA LOCAL

Incidencias Policia Local

Xefatura do Corpo
SERVIZOS PRESTADOS POLA POLICÍA LOCAL
Desde as 8:00 horas do 09/04/2014 ata as 08:00 horas do 10/04/2014

10:10
ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN: Na rúa Castiñeiros, un vehículo cando se dispoñía a estacionar choca contra outro, con resultado de danos materiais.
11,35
ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN: Na Travesía da Universidade, entre dous vehículos
con resultado de danos materiais.
13,10
AUXILIO: En praza de Irmán Gómez un home sofre un esvaecemento e é trasladado ao CHUS por unha ambulancia do 061
15,00
ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN: Na intersección das rúas García-Sabell con Carretas, entre dous vehículos con resultado de danos materiais.
17,20
ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN: Na rúa Campo de Cruceiro do Galo un camión choca contra un morrón, causándolle danos.
19,49
AUXILIO: Na rúa Berlín, na parada de Bus, unha muller encontrábase indisposta e é atendida no lugar por unha dotación do 061.
20,00
IDENTIFICACIÓN: No parque de Fontiñas, na Rúa Jaca, identifícase un home por pasear un can de raza perigosa PITBUL, sen bozo.
---,---
LOCALIZACIÓN PERMANENTE: contrólanse sete localizacións permanentes.
---,---
OBXECTOS PERDIDOS: Faise entrega dunha carteira con diversa documentación.
--,--
FESTAS EN PISOS:
-00,25 horas en rúa Galeras
-00,25 horas en rúa García Prieto
--,--
OURIÑAR:
-Ás 02,20 horas identifícase un home na rúa Azabachería, por ouriñar na vía pública.
--,--
INSPECCIÓN DE LOCAIS:
Contrólanse dous locais.

INCIDENCIAS POLICIA LOCAL

Incidencias Policia Local

Xefatura do Corpo
SERVIZOS PRESTADOS POLA POLICÍA LOCAL
Desde as 8:00 horas do 08/04/2014 ata as 08:00 horas do 09/04/2014

10,10
OLOR A GAS: Na rúa Amexaga, unha veciña solicita a presenza policial, dado que hai un forte olor a gas no edificio, en compañía de bombeiros, non se detecta ningunha fuga de gas.
VEHÍCULO ABANDONADO: Confecciónase parte de abandono de dous vehículos.
VERTEDURA: Confecciónase denuncia por verteduras na pista que une Boisaca coa rotonda da Donuts.
10,20
DANOS EN VEHÍCULO: Na rua Melide, a condutora dun vehículo reclama danos supostamente causados por outro.
SERVIZO ESPECIAL: Procédese a regular e desviar o tráfico polo rebacheo de distintas rúas.da cidade, por parte da brigada de vías e obras.
LOCALIZACIÓN PERMANENTE: contrólanse dúas localizacións permanentes.
12,50
ROUBO EN VEHÍCULO: Na Avda. Romero Donallo un vehículo ten unha xanela rota e o interior revolto faltándolle dous pilotos traseiros. A propietaria faise cargo do vehículo, confecciónanse dilixencias.
VERTEDURAS: na zona de Santa Lucía. Proponse para sanción unha empresa.
14,30
ACCIDENTE DE TRÁFICO: Na confluencia da rúa Queimada con rúa Mallou, entre dous vehículos, resultando danos materiais.
15,10
DENUNCIA: Na rúa Concepción Areal, a condutora dun vehículo denuncia danos neste, pero non achega ningún dato. Inícianse indagacións.
15,20
ACCIDENTE DE TRÁFICO: Na rua Volta do Castro, acceso ao hospital Clínico, entre dous vehículos resultando danos materiais.
18,00
ACCIDENTE DE TRÁFICO: Na rúa Ángel Jorge Echeverri, entre dous vehículos resultando danos materiais.
21:20
ACCIDENTE DE CIRCULACION: En rúa París, entre dous vehículos, con resultado de
danos materiais, confeccionando ambos os dous condutores o correspondente parte amigable.
22:10
ACCIDENTE DE CIRCULACION: Na rotonda de Rodríguez de Viguri con Camiño Francés, entre dous vehículos, con resultado de danos materiais, cubrindo ambos os dous condutores o correspondente parte amigable.
22:45
CORTE DE TRAFICO: Na rúa Frei Rosendo Salvado entre Ramón Cabanillas e Santiago de Chile procédese ao corte de tráfico rodado por unha obra realizada polo servizo de augas.
00:15
LUME EN COLECTOR: Na rúa París, onde se observa ardendo un colector de recollida de residuos sólidos urbanos, sendo necesaria a presenza dunha dotación de bombeiros.
00:45
INCENDIO EN VEHÍCULO: No lugar de Casal (Laraño) onde no interior dun galpón se produce un incendio nun vehículo sendo necesaria unha dotación de bombeiros.
FESTAS EN PISOS:
00:50 h. Ramón Cabanillas


   Siguientes »


Filtrar avisos


Enviar | Imprimir | Arriba

© 2005, Ayuntamiento de Santiago. Pazo de Raxoi. Praza do Obradoiro. Tel.: 981 542 300 (Centralita) 981 542 357 (Alcaldía). Aviso legal