Ayuntamiento de Santiago de Compostela

Saltar a los contenidos
Utilidades (Saltar):

Idiomas (Saltar):Portada » E-Santiago » Avisos
Compartir:

Avisos

Los avisos sirven para dar a conocer los comunicados de carácter urgente, licitaciones abiertas, calles cortadas al tráfico y desvíos alternativos.

ALCALDÍA

Bando municipal sobre soportes publicitarios e invasión da vía pública e das fachadas na Cidade Histórica

BANDO

Neste ano, como en anteriores, observamos unha preocupante proliferación de comercios que, instalados principalmente no ámbito da Cidade Histórica, estenden a súa actividade á vía pública ou á fachada dos seus establecementos, xerando con isto unha imaxe non acorde cunha cidade que debemos coidar pola súa vocación de patrimonio de toda a humanidade.

Esta é a razón de lembrar a toda a cidadanía de Compostela a normativa vixente en materia de protección do medio ambiente urbano e uso da vía pública e, moi especialmente, o Plan especial de protección e rehabilitación da Cidade Histórica de Santiago de Compostela. Neste sentido, ao abeiro da competencia que me outorga o artigo 124 da Lei 7/85, do 2 de abril,

DISPOÑO:

1. Queda prohibida, sen a previa autorización municipal, a fixación de carteis, a colocación de soportes e a manifestación de calquera actividade publicitaria en todo o ámbito do Plan especial correspondente á cidade histórica.

2. Prohíbese expresamente a invasión da vía pública con calquera elemento ou producto destinado á venda ou exposición, así como a colocación destes nas fachadas dos edificios, xambas, linteis, medianeiras ou lugares visíbeis desde a vía pública.

O imcumprimento do disposto dará lugar á inmediata retirada dos ditos obxectos e á imposición das sancións previstas na normativa vixente: artigo 125 do Plan Especial da Protección e Rehabilitación da Cidade histórica, Ordenanza reguladora da publicidade estática e rotulación e demáis normas aplicábeis.

O que se fai público para xeral coñecemento e cumprimento.

Santiago, 27 de novembro de 2015

O ALCALDE,

Martiño Noriega Sánchez

Direcciones relacionadas

Filtrar avisos


Enviar | Imprimir | Arriba

© Ayuntamiento de Santiago. Pazo de Raxoi. Praza do Obradoiro. Tel.: 981 542 300 (Centralita) 981 542 357 (Alcaldía)