Axudas á rehabilitación de edificios e vivendas da Cidade histórica

Descrición

O Concello aprobou a modificación da Ordenanza de axudas á rehabilitación de edificios e vivendas da Cidade histórica, para aumentar a contía das subvencións.

Con esta medida, o Concello quere reforzar o proceso de recuperación da vella Compostela, iniciado hai 10 anos coa colaboración entre as administracións públicas (Concello, Consorcio, IGVS), veciños, propietarios e comerciantes.

Dirixido a

Poden solicitar as axudas os propietarios, inquilinos ou comunidades de propietarios de vivendas e edificios situados no ámbito do Plan especial de protección e rehabilitación da Cidade histórica. Exclúense as zonas cualificadas polo Plan especial como implantacións e reformas do planeamento anterior.

Requirimentos

Tipos de axudas
Subvención das obras, redacción da documentación técnica e dirección das obras, cando sexan obras menores.

Limitacións das axudas
O orzamento mínimo das obras é de 1.800 euros para as vivendas, e de 3.000 euros para a rehabilitación dos elementos comúns dos edificios ou vivenda unifamiliar.

Os edificios deberán ter como mínimo 2/3 da súa superficie destinada a vivenda e contar cunha antigüidade superior aos 10 anos.

Non se admite a rehabilitación de vivendas situadas en edificios que carezan de seguridade estrutural, de estanquidade fronte á choiva e dos servizos adecuados.

As vivendas rehabilitadas deberán estar ocupadas, con carácter habitual e permanente, por un prazo mínimo de catro anos, contados a partir da concesión da subvención, e non poderán ser vendidas durante o mesmo prazo sen devolver a subvención concedida.

Obras subvencionábeis
Obras de mellora das condicións de habitabilidade das vivendas: distribución interior, instalacións de auga, electricidade, ventilación, iluminación natural e aireación, illamento térmico, estanquidade fronte á choiva, servizos hixiénicos, instalacións de cociña e adecuación das vivendas para uso de discapacitados.

Obras de mellora dos elementos comúns dos edificios: tellados, escaleiras, portais, estruturas, fachadas, instalacións xerais, substitución de antenas individuais por antenas colectivas, instalación de ascensores, instalación de sistemas de prevención de incendios e adecuación de accesos para uso de discapacitados.

Notas para o cidadán

Tipos de subvención para a rehabilitación de vivendas -Cando a vivenda se destine a uso do solicitante:
Ingresos familiares Subvención
Ata 21.000 euros/ano50%
Ata 33.000 euros/ano40%
Máis de 33.000 euros/ano30%
-Cando a vivenda se destine a alugamento, o 30% .

-Cando o solicitante sexa propietario de vivenda arrendada con contrato anterior ao 9 de maio de 1985, o 35%.


Tipos de subvención para a rehabilitación de elementos comúns dos edificios

Determínanse en función dos niveis de catalogación estabelecidos polo Plan especial da Cidade histórica para cada edificio:

Nivel de catalogaciónSubvención
148%
242%
337,5%
433%
Non catalogado27%

-Para obras de rehabilitación, restauración ou reposición de elementos de especial interese arquitectónico, o 50%.

O orzamento das obras subvencionable non pode exceder dunha contía máxima que é o resultado de multiplicar o módulo unitario de rehabilitación (450 euros)

-pola superficie útil da vivenda (sen computar máis de 90 m2) e por 0,6, para a rehabilitación de vivendas en edificio colectivo.

-pola superficie ocupada polo edificio, polo número de plantas do edificio máis dúas e por 0,2, para a rehabilitación de elementos comúns dos edificios.

-pola superficie útil da vivenda e por un coeficiente, en función do nivel de catalogación estabelecido polo Plan especial, para a rehabilitación de vivendas unifamiliares.

(Para os niveis de catalogación 1, 2, 3 e 4, o valor deste coeficiente é 1,6, 1,4, 1,25 e 1,1, respectivamente, e 0,9 para os edificios non catalogados).

As subvencións para rehabilitar as vivendas e as destinadas á rehabilitación dos elementos comúns dos edificios son compatíbeis.

Exemplos:

Vivenda en edificio colectivo
Superficie útil: 80 m2.
Destino: para uso do solicitante.
Ingresos familiares: inferiores a 33.000 euros/ ano.
Tipo de subvención: 40%
Contía máxima: 8.640
Orzamento protexibel máximo: 21.600 (450x80x0,6)

Edificio de 3 plantas
Superficie ocupada: 120 m2.
Nivel de catalogación: 4.
Tipo de subvención: 33%
Contía máxima: 17.820
Orzamento protexibel máximo: 54.000 (450x120x5x0,2)

Vivenda unifamiliar
Superficie útil: 70 m2.
Destino: alugamento.
Nivel de catalogación: 3.
Tipo de subvención: 30%
Contía máxima: 11.812
Orzamento protexibel máximo: 39.375 (450x70x1,25)

Tramitación das axudas

1.Solicitude de visita dun técnico da Oficina de Rehabilitación ao inmóbel que se pretende rehabilitar.

2.Redacción da documentación técnica por parte da Oficina de Rehabilitación, cando se trate de obras menores. Para as obras de maior entidade, o particular deberá encargar o correspondente proxecto a un técnico competente.

3.Solicitude de subvención, achegando o proxecto técnico, a documentación relativa á titularidade do inmóbel, ao destino da vivenda e aos ingresos familiares do solicitante.

4.Aprobación inicial da subvención, sempre que se cumpran as condicións indicadas.

5.Execución das obras. Os solicitantes poderán contratar as obras con calquera empresa ou ben cunha empresa homologada polo Concello. Se o desexan, poderán asinar os contratos na Oficina da Cidade Histórica e de Rehabilitación, que prestará o asesoramento pertinente.

6.Aprobación definitiva da subvención, se as obras se fixeron consonte o disposto pola Ordenanza, e pagamento da súa contía, despois de finalizadas as obras.

Solicítase en

Rehabilitación e Vivenda
Enderezo: Casas Reais,8-2º andar. Casa Elisa e Ximena
Tel.: 981 54 24 37

Preséntase en

Rexistro Xeral
Enderezo: Rúa Presidente Salvador Allende, n. 4 baixo
Horario: Atención presencial: de luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:00 horas.

A atención presencial no Rexistro Xeral realizarase sen cita previa e unicamente será necesario solicitar número ou quenda na máquina dispensadora de citas.
Os cidadáns poderán obter o seu número ou quenda das 09:00 ás 13:00 horas.
Cada quenda permitirá realizar un máximo de dous trámites. No caso de ter que facer máis de dous trámites, os interesados poderán obter os números que precisen.

Rexistro electrónico do Concello de Santiago en sede.santiagodecompostela.gal
Tamén pode presentar calquera documentación ou solicitude dirixida ao Concello de Santiago a traves da Red SARA

Os días 24 e 31 de decembro, aínda que son hábiles a efectos de cómputo de prazos, non abrirán as oficinas municipais, agás a oficina do Rexistro Xeral sita en Galeras, 4-baixo.

Asemade poderán presentarse en calquera dos lugares indicados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

A documentación relacionada co departamento de Atención ao Contribuínte só será recollida nese departamento.

O Rexistro Xeral NON recolle a documentación que se deba de presentar na oficina de Atención ao Contribuínte.

Para axilizar a tramitación de solicitudes relativas a temas urbanísticos e tributarios prégase a súa presentación nos rexistros auxiliares específicos.

Tramítase en

Rehabilitación e Vivenda
Enderezo: Casas Reais,8-2º andar. Casa Elisa e Ximena
Tel.: 981 54 24 37

DocumentaciónCompartir: